Värdegrund/förhållningssätt

”-Verksamheten ska vila på grundläggande principer som respekt, alla människors lika värde samt kännetecknas av ett gott bemötande och genomföras med god personlig omvårdnad.

-Brukare, anhöriga eller andra som söker våra tjänster eller kommer i kontakt med verksamheten för olika ändamål har alltid rätt till ett positivt bemötande.

-Personal skall ha ambitionen att hjälpa enskilda så att de får sina frågor besvarade, sina synpunkter respekterade och sina behov tillgodosedda.

-Förhållningssättet skall syfta till att frigöra och utveckla omsorgstagarens egna resurser samt att visa respekt för dennes självbestämmande, integritet och bakgrund.”

Värdegrund/förhållningssätt

”-Verksamheten ska vila på grundläggande principer som respekt, alla människors lika värde samt kännetecknas av ett gott bemötande och genomföras med god personlig omvårdnad.

-Brukare, anhöriga eller andra som söker våra tjänster eller kommer i kontakt med verksamheten för olika ändamål har alltid rätt till ett positivt bemötande.

-Personal skall ha ambitionen att hjälpa enskilda så att de får sina frågor besvarade, sina synpunkter respekterade och sina behov tillgodosedda.

-Förhållningssättet skall syfta till att frigöra och utveckla omsorgstagarens egna resurser samt att visa respekt för dennes självbestämmande, integritet och bakgrund.”

Ditt klara Personlig assistans och hemtjänst alternativ.

Verksamheten skall utföra tjänster där brukaren skall ha tydligt inflytande över sitt liv och sin vardag, leva ett självständigt och aktivt liv på sina villkor och få den hjälp och service som han/hon önskar inom ramen om det beviljade biståndsbedömningen.

Tjänsterna utformas för att möta och tillgodose behoven hos individen efter dennes önskemål och i samråd med biståndsbedömare samt brukares anhöriga eller ombud.

Verksamheten brukar arbeta med årliga verksamhetsplaner.
Kontinuiteten och kundnöjdhetsnivån är mycket hög.

Kunder har stort inflyttande i sin hemtjänst och personlig assistans.
Varje kund har en kontaktperson och kunden har alltid rätt att byta kontaktperson.

Synpunkter från kunder, anhöriga, samarbetspartner, vår personal och även från utomstående tas på största allvar.

Samarbetet både intern och externt fungerar mycket väl.
Omsorgsjouren Sverige AB har beviljats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och innehar Tillståndsbevis för både Personlig assistans och Hemtjänst.
Vi tål att jämföras.

Ditt klara Personlig assistans
och hemtjänst alternativ.

Verksamheten skall utföra tjänster där brukaren skall ha tydligt inflytande över sitt liv och sin vardag, leva ett självständigt och aktivt liv på sina villkor och få den hjälp och service som han/hon önskar inom ramen om det beviljade biståndsbedömningen.

Tjänsterna utformas för att möta och tillgodose behoven hos individen efter dennes önskemål och i samråd med biståndsbedömare samt brukares anhöriga eller ombud.

Verksamheten brukar arbeta med årliga verksamhetsplaner.
Kontinuiteten och kundnöjdhetsnivån är mycket hög.

Kunder har stort inflyttande i sin hemtjänst och personlig assistans.
Varje kund har en kontaktperson och kunden har alltid rätt att byta kontaktperson.

Synpunkter från kunder, anhöriga, samarbetspartner, vår personal och även från utomstående tas på största allvar.

Samarbetet både intern och externt fungerar mycket väl.
Omsorgsjouren Sverige AB har beviljats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och innehar Tillståndsbevis för både Personlig assistans och Hemtjänst.
Vi tål att jämföras.