10.1 C
Stockholm, SE
söndag, oktober 2, 2022

HEMTJÄNST

Hemtjänst på dina villkor, för ett värdigt liv och välbefinnande!Vår vision är;

"-Att skapa möjligheter för äldre och funktionshindrade att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö.
-Att erbjuda vård och omsorg med respekt enligt den enskildes önskemål för hans/hennes trygghet och välbefinnande."


VÄRDEGRUND/FÖRHÅLLNINGSÄTT

"-Verksamheten ska vila på grundläggande principer som respekt, alla människors lika värde samt kännetecknas av ett gott bemötande och genomföras med god personlig omvårdnad.

-Brukare, anhöriga eller andra som söker våra tjänster eller kommer i kontakt med verksamheten för olika ändamål har alltid rätt till ett positivt bemötande.

-Personal skall ha ambitionen att hjälpa enskilda tillrätta så att de får sina frågor besvarade, sina synpunkter respekterade och sina behov tillgodosedda.

-Förhållningssättet skall syfta till att frigöra och utveckla omsorgstagarens egna resurser samt att visa respekt för dennes självbestämmande, integritet och bakgrund."


Verksamheten skall utföra tjänster där brukaren skall ha tydligt inflytande över sitt liv och sin vardag, leva ett självständigt och aktivt liv på sina villkor och få den hjälp och service som han/hon önskar inom ramen om det beviljade biståndsbedömningen.

Tjänsterna utformas för att möta och tillgodose behoven hos individen efter dennes önskemål och i samråd med kommunens biståndsbedömare samt brukares anhöriga eller ombud.

HEMTJÄNST

Vi erbjuder bl a:

-Personlig omvårdnad
-Personlig hygien
-Matlagning
-Renbäddning
-Klädvård
-Inköp av dagligvaror
-Tvätt
-Städ
-Övriga service – Promenader etc.
-Stöd och ledsagning i vardagen, till exempel besök till frisör, fotvård eller liknande etc. etc.

Du alltid får rätt personal med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Du har alltid en kontaktperson.

Hemtjänsten utförs enligt dina önskemål. Detta dokumenteras i Genomförandeplanen.